.ရာဝတီ

Drita သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ မှစ၍ ဆောင်းပါး ၉၁ ပုဒ်ရေးသားခဲ့သည်