ມືຖືຂອງຂ້ອຍບອກວ່າມັນກໍາລັງສາກ, ແຕ່ມັນບໍ່ສາກ

ແນ່ນອນວ່າເຈົ້າເອົາໂທລະສັບມືຖືຂອງເຈົ້າມາສາກໄຟ ແລະເຈົ້າສັງເກດເຫັນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສາກໄຟ, ເຈົ້າຕ້ອງຄິດວ່າມືຖືຂອງຂ້ອຍໃສ່...

ສາທາລະນະ